Associate (RU Language) | DaLian,Liao Ning,China | Bayer