Associate(RU language) | DaLian,Liao Ning,China | Bayer