Manager, Medical Science Liaison(CVRM) | ShangHai,ShangHai,China | Bayer