EC Platform / POP store Operation Mgr | ShangHai,ShangHai,China | Bayer