Sr. Area Customer Develop Executive | ZhengZhou,He Nan,China | Bayer