Regional CAT Manager - Formulation Chem. | ShangHai,ShangHai,China | Bayer